Coaching skills the coaching manual

The Coaching Manual: a must-read coaching skills guide

If you want to sharpen your coaching skills, then grab a copy of coaching guru Julie Starr’s book. The Coaching Manual is […]

Read more